Hệ thống thông tin quản lý đất đai VNPT iLIS (Integrated Land Information System)

VNPT iLIS là một “hệ sinh thái” hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất của cách mạng công nghiệp 4.0, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia; làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công của các tỉnh, thành phố. VNPT iLIS được xây dựng để phục vụ cho công tác quản lý đất đai tại các Tỉnh,Thành phố, hỗ trợ, giải quyết các bài toàn nghiệp vụ về đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng Đăng ký và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, và phòng ban trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường các Tỉnh, Thành phố. VNPT iLIS hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu giá đất: Giá đất theo bảng giá nhà nước, giá cụ thể, giá trúng đấu giá, giá chuyển nhượng. Quản lý quy trình luân chuyển hồ sơ đất đai: Quản lý thiết lập quy trình luân chuyển hồ sơ, phân công người dùng theo từng bước xử lý hồ sơ, kết nối với dịch vụ công/một cửa điện tử. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, quản lý khu chức năng, công trình dự án cấp tỉnh, cấp huyện. Quản lý CSDL thống kê kiểm kê: Quản lý dữ liệu khoanh đất, quản lý dữ liệu hiện trạng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, quản lý kết quả điều tra kiểm kê.