1. Trung tâm viễn thông 1

Địa chỉ: phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

2. Trung tâm viễn thông 3 

Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

  

3. Trung tâm viễn thông 4 

Địa chỉ: Thị trấn Hàm Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

 

4. Trung tâm viễn thông 5 

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

 

5. Trung tâm viễn thông 6 

Địa chỉ: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.